VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU A SLUŽIEB V INTERNETOVOM OBCHODE (E-SHOPE) TRANS - MONT, s.r.o. Prešov

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) sa vzťahujú na nákup tovaru a služieb prostredníctvom e-shopu www.transmont.sk. Nákup tovaru a služieb v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“). Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že všetky takto uzavreté kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku (ďalej v texte aj ako „kúpna zmluva“) sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.transmont.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania (ďalej v texte aj ako „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci – spotrebiteľ“)

Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (ďalej v texte aj ako „podnikateľ“ alebo „kupujúci – podnikateľ“).

Predávajúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie TRANS - MONT, s.r.o. Prešov,, s miestom podnikania Suvorovova 4/A 080 01 Prešov, IČO: 31 681 115, zapísaný na OR OS Prešov, oddiel SRO, vložka číslo 1395/P, e-mail: info@transmont.sk, telefonický kontakt: +421 903 260 461 (ďalej v texte aj ako „predávajúci“ alebo „TRANS - MONT“).

Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Tel.č.: 051/772 15 97, fax č.: 051/772 15 96, e-mail: pr@soi.sk.

Niektoré ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú výlučne na spotrebiteľa, a to predovšetkým ustanovenia článku VI - Poučenie o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

Nákup tovarov a služieb uskutočnený kupujúcim uvedeným v treťom odseku (kupujúcim – podnikateľom) sa riadi najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V prípade nákupu tovaru a služieb cez internetový obchod www.transmont.sk sa na kupujúceho – podnikateľa nevzťahujú ustanovenia upravujúce odstúpenie od zmluvy uvedené v článku VI, ktoré sa vzťahujú výlučne na spotrebiteľa.

 

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej v texte predávajúci a kupujúci spoločne aj ako „zmluvné strany“) vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.transmont.sk (ďalej v texte aj ako „internetový obchod“ alebo „e-shop“ alebo „elektronický obchod“). 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú platné až do vydania nových VOP.

Zoznam tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a služieb a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov a služieb. Dostupnosť tovaru a služieb vyznačená pri každom tovare v položke "Dostupné" bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Článok II.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Kupujúci si môže cez e-shop predávajúceho objednať tovar alebo služby, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „kúpiť“ a piktogram nákupného košíka.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (ďalej v texte celková cena a náklady len ako „cena“ alebo „kúpna cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, alebo službu, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy.

Odoslanie objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná u predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až e-mailovým potvrdením objednávky zo strany predávajúceho spolu so zaslaním predfaktúry.

Článok III.
Cena a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov a služieb sú konečné a vrátane DPH.

V cene tovarov a služieb sú zahrnuté náklady na dopravu (doručenie). Pred dokončením objednávky je kupujúci oboznámený s celkovou cenou tovarov a služieb vrátane nákladov na dopravu (doručenie).

Kupujúci má možnosť uhradiť cenu za tovar a služby v hotovosti alebo prevodom na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný za objednávku v e-shope predávajúceho zaplatiť predávajúcemu cenu za objednaný tovar a služby. A to aj bez ohľadu na to, že vlastnícke právo ešte neprešlo na kupujúceho.

Cena sa považuje za zaplatenú (uhradenú) v okamihu, keď je pripísaná na účet predávajúceho, alebo uhradená v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere na predajni predávajúceho.

Predávajúci je platiteľom DPH.

Článok IV.
Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar a služby kupujúcemu na adresu v Slovenskej republike, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uhradenia ceny, okrem prípadov, kedy je pri tovare uvedená iná dodacia lehota.

Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojom sklade (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, predávajúci dodá takýto tovar najneskôr do 10 týždňov od uhradenia ceny.

Predávajúci Objednaný tovar si zákazník nemôže bezplatne prevziať v predajni náradia firmy TRANS - MONT, s.r.o. Prešov, ale môže využiť služieb prepravných spoločností. Spôsob odberu tovaru z e-shopu www.transmont.sk bude dojednaný v kúpnej zmluve. Cena za dopravu tovaru sa dojednáva  podľa platných cenníkov prepravných spoločností.

 

Kupujúci je povinný prevziať tovar a služby na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.

Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu uvedenú v predfaktúre do 7 kalendárnych dní odo dňa zaslania predfaktúry, alebo neprevezme tovar a/alebo služby v rovnakej lehote odo dňa, keď mu bol/i dodaný/é, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď pri jeho doručení a preberaní. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad (faktúru), prípadne aj dodací list, návod na obsluhu a záručný list.

 

Ak predávajúci dopraví tovar a/alebo služby kupujúcemu na miesto uvedené v potvrdení objednávky, kupujúci je povinný prevziať tovar a/alebo služby osobne, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať dopravcovi protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

 

Tovar a služby sa považujú za dodané okamihom doručenia na miesto uvedené v potvrdení objednávky a prevzaté okamihom fyzického prevzatia tovaru a služieb kupujúcim, resp. jeho splnomocnencom a písomným potvrdením jeho prevzatia alebo odmietnutím prevzatia tovaru a/alebo služieb, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Článok V.
Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je možné z technických príčin tovar alebo službu dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o poskytnutí iného tovaru alebo služby v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní zaplatenú kúpnu cenu, alebo preddavok za tovar a/alebo službu.

Článok VI.
Poučenie o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba pri nákupe cez internetový obchod predávajúceho www.transmont.sk kupujúcim, ktorý sa považuje za spotrebiteľa.

Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a)  tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese miesta podnikania predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@transmont.sk, vyplnením formuláru určeného predávajúcim na odstúpenie od zmluvy dostupnom na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho www.transmont.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie znáša kupujúci ako spotrebiteľ.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, vráti kupujúci (spotrebiteľ) tovar predávajúcemu, a to osobne v mieste podnikania predávajúceho uvedeného vyššie, alebo zaslaním na adresu miesta podnikania predávajúceho, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým a odsúhlaseným predávajúcim, a to do 14 dní od dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou.

Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t. j. tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Kupujúci nemôže tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto VOP nebolo možné zabrániť, t. j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odporúčame označiť odoslaný balík (tovar) vhodnými textami napr.: „NEOBRACAŤ“, „KREHKÝ TOVAR“, alebo „POZOR SKLO“ a tovary so spaľovacími motormi zbaviť prevádzkových kvapalín, vybrať z nich sviečku a takisto ako pri bežnom užívaní riadiť sa pokynmi predávajúceho alebo výrobcu.

Kupujúci je povinný počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipulovať s náležitou starostlivosťou, tovar kontrolovať a bezpečne uchovávať.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b)  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c)  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d)  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
e)  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci hodnoverne preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Tovar, ktorý kupujúci – spotrebiteľ vráti predávajúcemu na dobierku nebude predávajúcim prebratý a bude sa považovať za nevrátený predávajúcemu.

Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany kupujúceho k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie kupujúcemu prezentované ako darček k tovaru, ktorý kupujúci vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Článok VII.
Reklamačný poriadok

Kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba je povinný tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom predávajúceho a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku prepravcu po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za preukázateľné výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a)  pri použitých veciach, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením tovaru,
b)  ak na takýto tovar bola z dôvodu vady tovaru dojednaná zľava, alebo ak bol kupujúci upozornený na vadu pri predaji,
c)  ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodborného zásahu, nepovolených konštrukčných zmien alebo opravy vykonanej neoprávnenou osobou alebo v súvislosti s týmito skutočnosťami.

Kupujúci je povinný prekontrolovať technický stav tovaru, stav, kvalitu a správnosť prevádzkových náplní (paliva a maziva) pred každým použitím tovaru a taktiež dodržiavať termíny pravidelných výmen oleja a mazív. V prípade elektrických spotrebičov je povinný použiť napájacie napätie, ktoré zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku elektrického spotrebiča (tovaru).

Pre uznanie reklamácie je podmienkou, aby kupujúci v dobe trvania záruky a bezodkladne po zistení vady reklamoval tovar a vytkol vadu, ktorú na tovare našiel, označil chybné vlastnosti, alebo popísal prejavy vady, odovzdal tovar s vytknutou vadou predávajúcemu a súčasne oznámil, aký spôsob odstránenia vady požaduje. Reklamácia nebude uznaná v prípade, ak sa používaním tovaru po výskyte reklamovanej vady zmenil jeho stav natoľko, že bude náročné alebo nemožné posúdiť reklamovanú vadu.

Kupujúci má právo na bezplatné a riadne odstránenie vady uplatnenej reklamáciou v záručnej dobe.

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť momentom prevzatia tovaru kupujúcim. Na použitý tovar sa vzťahuje záručná doba v trvaní 12 mesiacov. Na služby sa vzťahuje 3-mesačná záručná doba.

Kupujúci je povinný sa pri používaní tovaru riadiť pravidlami obsiahnutými v priloženom návode, pravidlami všeobecne známymi a pokynmi predávajúceho.

Miestom uplatnenia reklamácie je miesto podnikania predávajúceho uvedené vyššie v týchto VOP.

Oprávnenou osobou na posúdenie reklamácie je zvyčajne osoba poverená predávajúcim. V sporných prípadoch je oprávnenou osobou na posúdenie reklamácie výrobca, alebo dodávateľ predávajúceho.

Dopravu reklamovaného tovaru zabezpečuje kupujúci.

Záruka sa nevzťahuje na zmenu tovaru alebo jeho vlastností z dôvodov nerešpektovania návodu na použitie, pokynov predávajúceho alebo výrobcu, nesprávneho používania alebo neodborného zásahu, úmyselného poškodenia, prirodzených zmien, vonkajších vplyvov (napr. korózia, oxidácia a iné), živelnej pohromy alebo ďalších vplyvov (napr. nesprávne napájacie napätie, použitie nevhodných typov kvapalín a iné).

V prípade výmeny súčiastky tovaru, alebo celého tovaru za nový tovar v záručnej dobe sa na takto vymenenú súčiastku tovaru, alebo na nový tovar vzťahuje nová dvojročná záruka.

Ak kupujúci reklamuje vady tovaru po uplynutí záručnej doby, o spôsobe vybavenia rozhodne predávajúci.

Ak je k určitému tovaru vydané osobitné záručné vyhlásenie, má toto osobitné záručné vyhlásenie prednosť.

Kupujúci je povinný predložiť s reklamovaným tovarom potvrdený záručný list a/alebo doklad o kúpe.

Reklamáciu je možné uplatniť osobne alebo písomne na adrese miesta podnikania predávajúceho, alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: info@transmont.sk. Dopravu reklamovaného tovaru zabezpečuje kupujúci. Pri písomnej, alebo e-mailovej reklamácii je kupujúci povinný bezodkladne odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu.

Pri uplatnení reklamácie tovaru spíše predávajúci zápis obsahujúci najmä dátum uplatnenia reklamácie, označenie tovaru a jeho vadu, termín vybavenia reklamácie a kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia.

Reklamácia bude ukončená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia končí vydaním potvrdenia o vykonaní opravy, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo písomným odôvodnením odmietnutia reklamácie.

V prípade, že kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že zo strany predávajúceho došlo k porušeniu jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade zamietavej odpovede zo strany predávajúceho, alebo určenej osoby oprávnenej posudzovať vady, alebo neodpovedania na takúto žiadosť kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Spotrebiteľ môže predložiť spor na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk) alebo inému príslušnému subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam je zverejnený na stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci môže na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternatívne riešenie sporov môžu byť využité iba kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

V súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy spracováva predávajúci osobné údaje kupujúceho a to na účely, v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zásadách GDPR, ktoré sú dostupné tu.

Článok IX.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a zodpovednosť

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a ďalších nákladov uvedených v potvrdení objednávky.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Keď kupujúci neprevezme tovar včas, prechádza na neho zodpovednosť za škody na tovare okamihom, keď mu predávajúci umožnil nakladať s tovarom.

Do doby prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho má kupujúci povinnosť tovar bezpečne uchovávať, chrániť pred rizikom poškodenia a zabezpečiť, aby bol tovar identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

 

Článok X.
Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a bez výhrad a v celom rozsahu ich v znení uverejnenom na internetových stránkach predávajúceho v momente odoslania objednávky predávajúcemu akceptuje. Kupujúci v celom rozsahu a bez výhrad akceptuje aj platnú cenu objednaného tovaru a služieb vrátane DPH a prepravného, ktorá je zverejnená pri tovaroch a službách v internetovom obchode predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu.

Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovarov a služieb počas platnosti ponuky, ak je táto pri ponuke uvedená, v inom prípade dovtedy, kým je zverejnená v katalógu internetového obchodu predávajúceho. Pokiaľ pri konkrétnom tovare a službe nie je uvedené inak, všetky ponuky a akciové ceny platia do vypredania zásob.

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti, alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom (napr. nedodaním tovaru, a iné).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožní dodanie tovaru a služieb predávajúcim v lehote stanovenej v týchto VOP alebo za cenu platnú v dobe odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. V prípade, že takáto skutočnosť nastane, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a prípadne sa s ním dohodne na náhradnom plnení alebo inom riešení predmetnej situácie. V prípade zaplatenia kúpnej ceny alebo jej časti zo strany kupujúceho, táto mu bude vrátená najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia predávajúceho od zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované v dobrej viere za účelom splnenia zákonných podmienok. V prípade, ak by mali byť niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými v čase ich prijatia, alebo neskôr po ich prijatí, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení týchto VOP sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie.

Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj ďalšími súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku (najmä telefonickú, elektronickú predovšetkým prostredníctvom e-mailu a internetovej siete) za platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto VOP sú účinné od 11.11.2022 a nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky pre e-shop.